Orangejobs Uitzendbureau hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Orangejobs Uitzendbureau houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor u deze verstrekt
 • Enkel persoonsgegevens vragen die blijft beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor u deze heeft verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, deze respecteren en u hier proactief op te wijzen

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van onze Privacy policy, dan kunt u contact met ons opnemen via:

OrangeJobs B.V.
Hollandse Kade 9
1391 JD Abcoude

T 0294 – 28 70 27
F 0294 – 28 81 53

KVK: 30230454

info@orangejobs.nl

Waarom vragen en verwerken wij uw persoonsgegevens:
Uw persoonsgegevens worden door Orangejobs verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om (contact)aanvragen via de website te beantwoorden
 • Om werknemers te plaatsen bij opdrachtgevers
 • Om nieuwsbrieven te versturen
 • Om vacatures te versturen
 • Om jobalerts te versturen
 • Om onze website te beveiligen
 • Om feedback te verzamelen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij u de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straatnaam, huisnummer en eventuele toevoeging
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Functie
 • Werkzaam in bedrijf
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Curriculum Vitae
 • IP adres

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft zullen wij enkel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het vervullen van een vacature bij onze opdrachtgevers
 • Het verzorgen van de internet / netwerk omgeving
 • Het verzorgen van onze (financiële) administratie
 • Het verzorgen van mailings via Mailchimp
 • Het onderhoud en beheer van onze website

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Orangejobs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Personeelsgegevens
Bewaartermijn motivatiebrieven, CV’s, referenties & VOG: maximaal 1 jaar met ingang na beëindiging van de sollicitatieprocedure
Bewaartermijn correspondentie over promotie, demotie en ontslag: maximaal 2 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken: maximaal 2 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn kopie getuigschriften werkgevers: maximaal 2 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn verslaglegging Wet Poortwachter en correspondentie met UWV over ziekte: maximaal 2 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn loonbelastingverklaring: maximaal 5 jaar na einde kalenderjaar waarin dienstverband is beëindigd
Bewaartermijn kopie van identificatie bewijzen: maximaal 5 jaar na einde kalenderjaar waarin arbeid door ingeleende werknemer is beëindigd
Bewaartermijn arbeidsovereenkomst: maximaal 2 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn loonbeslagen: maximaal tot de opheffing van het loonbeslag
Bewaartermijn verzuimadministratie: maximaal 2 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn verzuimadministratie eigenrisicodrager ZW: maximaal 5 jaar na einde kalenderjaar waarin laatste handeling in het dossier plaatsvond
Bewaartermijn verzuimadministratie eigenrisicodrager WGA: maximaal 10 jaar voor de duur van het WGA traject

Salarisadministratie
Bewaartermijn NAW gegevens: maximaal 7 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn BSN gegevens: maximaal 7 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn aanvullende arbeids- en salarisafspraken: maximaal 7 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn datum van indiensttreding: maximaal 7 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn verlof- en ziektestaten: maximaal 7 jaar met ingang van einde dienstverband
Bewaartermijn pensioenverplichtingen: maximaal 7 jaar met ingang van einde dienstverband

Fiscale documenten
Bewaartermijn grootboek, debiteuren en crediteuren administratie en loonadministratie: minimaal 7 jaar 
Bewaartermijn facturen i.v.m. omzetbelasting: minimaal 7 jaar

Overige documenten
Bewaartermijn jaarrekening en accountantsverklaring: minimaal 7 jaar
Bewaartermijn winst- en verliesrekening: minimaal 7 jaar

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle medewerkers van Orangejobs Uitzendbureau die kennis kunnen nemen tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding
 • We hanteren een gebruikersnaam en frequent wisselend wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en verscherpen deze indien noodzakelijk
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Mocht u bij ons onverhoopt geen gehoor vinden voor uw klacht, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Snel het juiste personeel nodig?

Vraag een offerte aan, ontvang direct het uurtarief en maak nog deze week vrijblijvend kennis met de door u gewenste kandidaten.

Vraag offerte aan